Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

20 czerwca 2023 | Krajowy Plan Odbudowy

Konkurs KPO (tabor kolejowy): sprostowanie odpowiedzi na wybrane pytania

Mając na względzie brak szczegółowego określenia zasad oceny umów ramowych oraz umów z prawem opcji w „Zasadach oceny kryterium” dla kryterium szczegółowego „Przygotowanie przedsięwzięcia” oraz wątpliwości Wnioskodawców w tej kwestii, Jednostka Wspierająca mając na względzie zapewnienie rzetelnej oceny  przygotowanej dokumentacji w kontekście zaawansowania w przygotowaniu przedsięwzięcia, zarówno w przypadku umów ramowych, jak i umów z prawem opcji, oraz równe traktowanie Wnioskodawców przedstawia poniższe sprostowanie odpowiedzi na pytania nr 43 i 51, zamieszczone w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

Pytanie nr 43

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie kryteria dot. przygotowania przedsięwzięcia a dokładniej „6 pkt – rozstrzygnięto postepowanie (wybrano wykonawcę zgodnie z Pzp.) Czy podpisanie umowy ramowej będzie oceniane jako rozstrzygnięcie postępowania?

Dotychczasowa odpowiedź

Nie, podpisanie umowy ramowej nie będzie oceniane jako rozstrzygnięcie postępowania. Umowa ramowa nie ma bowiem charakteru zobowiązującego, a jej istotą i celem jest ustalenie przyszłych warunków zamówienia publicznego, w szczególności dotyczących cen oraz przewidywanych ilości.

Sprostowana odpowiedź

Ocena skutków zawarcia umowy ramowej w kontekście ostatecznej oceny stopnia przygotowania przedsięwzięcia będzie przeprowadzona na podstawie analizy treści umowy ramowej i przyjętych w niej rozwiązań. W przypadku, gdy na podstawie opisu stanu zaawansowania przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia we Wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem taka ocena nie będzie możliwa, JW na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu konkursu może wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w zakresie, w jakim jest to niezbędne do oceny wniosku. Wówczas ocenie będzie podlegać w jaki sposób została przygotowana dokumentacja dla tego postępowania, a także jakie czynności są konieczne do udzielenia zamówienia publicznego, co zależy w szczególności od stopnia przygotowania dokumentacji przez Zamawiającego oraz sposobu w jaki Zamawiający opisał warunki wykonania przedmiotu umowy oraz warunki wyboru wykonawców, którzy wykonają zamówienie.

Pytanie nr 51

Czy zakup pojazdów kolejowych do transportu regionalnego z wykorzystaniem prawa opcji w ramach zawartej już z Wykonawcą umowy na dostawę taboru kolejowego będzie spełnianiem wymogu: Kryterium merytorycznego I  – Przygotowanie przedsięwzięcia, Ocena stanu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji, Zakup taboru – rozstrzygnięto postępowanie (wybrano wykonawcę zgodnie z Pzp) i umożliwi uzyskanie 6 pkt.

Dotychczasowa odpowiedź

Tak, rozstrzygnięcie postępowania na zakup pojazdów kolejowych z wykorzystaniem prawa opcji oraz wybranie wykonawcy zgodnie z PZP, umożliwia otrzymanie przez Wnioskodawcę 6 pkt w kryterium szczegółowym merytorycznym I stopnia „Przygotowanie przedsięwzięcia”.

Sprostowana odpowiedź

Otrzymanie 6 pkt w kryterium szczegółowym „Przygotowanie przedsięwzięcia” za rozstrzygnięcie postępowania będzie możliwe jedynie w przypadku gdy treść prawa opcji jako świadczenia/zobowiązania, nie będzie w jakikolwiek sposób wpływać na: (1) przyznaną ocenę lub (2) spełnienie kryteriów wyboru. W szczególności spełnienie wymogów konkursowych związanych z wartością lub ilością zakupu taboru powinno być pewne i nie powinno podlegać uznaniu zamawiającego w przyszłości na mocy jednostronnego oświadczenia woli.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top