Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

26 maja 2022 | POIiŚ 2014-2020

Umowa o dofinansowanie budowy północnej obwodnicy Krakowa

Dzisiaj w CUPT miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu budowy północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52.

Całkowita wartość projektu wyniesie prawie 1,7 mld złotych, z czego dofinansowanie unijne to ok. 700 mln złotych. Beneficjentem środków unijnych będzie Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja znacznie poprawi komfort podróży oraz istotnie podniesie bezpieczeństwo ruchu drogowego. Północna obwodnica Krakowa zmniejszy ruch w mieście i pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców. Cieszę się, że za poprawą bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców Krakowa, ale też innych podróżujących stoi pokaźne wsparcie ze środków UE w postaci dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – mówi Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Nowa północna obwodnica Krakowa to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim mieszkańców Krakowa. Niewątpliwie droga, wybudowana z zachowaniem najwyższych przewidzianych standardów, przyczyni się również do poprawy komfortu podróży i jej przyspieszenia.

Budowana obecnie Północna Obwodnica Krakowa jest inwestycją kluczową dla układu drogowego Małopolski i aglomeracji krakowskiej. Ukończenie tej inwestycji pozwoli uwolnić ulice Krakowa od nadmiaru spalin i ruchu ciężarowego. Będzie się ona także łączyła z drogą ekspresową S7 prowadzącą w kierunku Warszawy. Fakt, że ta droga uzyskuje unijne dofinansowanie, jest bardzo ważnym sygnałem oraz dobrą wiadomością dla każdego, komu zależy na szybkim rozwoju infrastruktury drogowej w naszym kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Prawie 12 km nowej i bezpiecznej obwodnicy

Zasadniczą częścią projektu jest budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52 o długości 11,48 km.
Początkiem budowy jest teren gminy Wielka Wieś w powiecie krakowskim, gdzie projektowana droga połączy się z istniejącym odcinkiem drogi ekspresowej S52 w istniejącym węźle „Modlnica”.

Z kolei zakończeniem budowy północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52 będzie miejsce włączenia w planowany węzeł „Kraków-Mistrzejowice”, łączący obwodnicę z drogą ekspresową S7.

Projektowany odcinek będzie przebiegał równolegle do istniejącego przebiegu DK79. W okolicach miejscowości Węgrzce w gminie Zielonki przyszła droga przetnie istniejący ciąg DK7, przechodząc na jego wschodnią stronę, aby połączyć się z planowanym przebiegiem drogi S7 oraz planowanym węzłem „Kraków-Mistrzejowice”.

Trasa posiada ograniczoną dostępność, która będzie realizowana przez 4 węzły. Na całym odcinku przewidziano przekrój dwujezdniowy z trzema pasami ruchu oraz pasem awaryjnym.

Udzielone z Funduszy Europejskich dofinansowanie dla północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 zapewni wysokiej klasy połączenie samochodowe na kierunku: wschód-zachód na północnej stronie miasta. Realizujemy tę inwestycję dla poprawy warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenia komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Droga będzie przede wszystkim ważnym elementem dla ruchu tranzytowego w regionie i w kraju. Obwodnica będzie miała też duże znaczenie dla miasta, ponieważ poprawi przepustowość transportu drogowego Krakowa – mówi Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Działania projektowe

Projekt obejmuje:

 • budowę płn. obwodnicy Krakowa w ciągu S52: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) o długości 11,48 km,
 • budowę 3 węzłów drogowych: „Zielonki”, „Węgrzce”, „Batowice”,
 • rozbudowę węzła „Modlnica”,
 • budowę Obwodu Utrzymania Drogi „Modlnica” wraz z budynkiem adm. – socjalnym i budynkami towarzyszącymi,
 • budowę obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury (m.in. mosty, tunele, wiadukty, przepusty),
 • budowę dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów,
 • rozbiórkę, budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz możliwości jej przekroczenia,
 • budowę ekranów akustycznych,
 • budowę przepustów i przejść dla zwierząt oraz innych urządzeń ochrony środowiska,
 • budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej,
 • budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego do odbiorników takich jak istniejące cieki lub projektowane zbiorniki wód deszczowych,
 • demontaż, przebudowę i budowę oświetlenia drogowego (m.in. w ramach węzłów),
 • budowę oraz/lub przebudowę uzbrojenia terenu, tj. sieci elektroenergetycznych (średniego oraz niskiego napięcia), wodociągowych, gazowej, kanalizacji teletechnicznej, kanału technologicznego oraz sieci wodno – kanalizacyjnej i sieci melioracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
 • budowę i/lub przebudowę elementów infrastruktury drogowej (chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy, wjazdy i przejazdy, zatoki autobusowe),
 • budowę pasów technologicznych w ograniczonym zakresie,
 • budowę urządzeń organizacji ruchu i bezp. ruchu drogowego (bariery energochłonne, osłony przeciwolśnieniowe, ogrodzenie drogi ekspresowej),
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych kolidujących z budowaną drogą,
 • budowę elementów Systemu Zarzadzania Ruchem,
 • wykonanie wycinki istniejącej zieleni,
 • wykonanie nasadzeń zieleni drogowej.

Szczegóły projektu

Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Numer i nazwa projektu: POIS.04.02.00-00-0058/2a. Budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52

Całkowity koszt projektu : 1 670 562 898,72PLN
Koszty kwalifikowalne : 800 000 000,00 PLN
Dofinansowanie UE: 680 000 000,00 PLN

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top