Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

13 lipca 2022 | POIiŚ 2014-2020

Umowy o dofinansowanie odcinków „ekspresówek” S11 i S61

W pierwszych dniach lipca Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dwie umowy o dofinansowanie budowy odcinków dróg ekspresowych S11 (odcinek obw. Olesna) i S61 (odcinek węzeł Podborze – węzeł Śniadowo) ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oba projekty są dużymi projektami i wymagają uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Łączna kwota dofinansowania unijnego dla obu inwestycji wyniesie ponad 742 mln złotych.

Założenia projektu budowy odcinka na S61

Projekt zakłada budowę drogi ekspresowej S61 na odcinku węzeł Podborze – węzeł Śniadowo o długości 19,46 km. Przedmiotowy projekt składa się z 1 odcinka, realizowanego jako osobny kontrakt na roboty budowlane: węzeł Podborze (z węzłem) – węzeł Śniadowo (bez węzła) na długości ok. 19,46 km (S61) + 3,01 km (S8) + 3,57 km(DW627-G).

Inwestycja położona jest w północno-wschodniej części Polski i przebiega przez obszar województwa mazowieckiego, w gminach: Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Czerwin.

Projektowana droga przebiega po nowym śladzie na całej długości. Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i buduj”. Początek budowy drogi ekspresowej S61 przyjęto w km 0+000,00 na węźle Podborze. Natomiast koniec odcinka drogi ekspresowej S61 zlokalizowany jest w sąsiedztwie miejscowości Tyszki – Nadbory w km 19+462,64, gdzie jest realizowany kolejny odcinek drogi S61.

Inwestycja obejmuje swym zakresem także rozbudowę drogi S8 na odcinku od km 550+507,30 do km 553+500,00.

Na całym odcinku inwestycji S61 przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu. Drogi klasy G i GP zaprojektowano w przekroju jednojezdniowym. Zaprojektowane węzły drogowe umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg serwisowych. Przedmiotowy odcinek drogi jest zlokalizowany w sieci bazowej TEN-T.

Cele projektu budowy odcinka na S61

Głównymi celami projektu są:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,
 • zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową,
 • poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
 • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,
 • odciążenie od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa mazowieckiego i podlaskiego jak również poza granice państwa.

Założenia projektu budowy odcinka na S11

Projekt zakłada budowę drogi ekspresowej S11 na odcinku obwodnica Olesna o łącznej długości 24,78 km, zlokalizowanej w sieci kompleksowej TEN-T, i ma na celu odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Projektowana obwodnica zlokalizowana jest we wschodniej części województwa opolskiego w powiatach: kluczborskim i oleskim, na terenie gmin Lasowice Wielkie i Olesno oraz biegnie nowym śladem po wschodniej stronie miasta Olesno. Jej początek zaprojektowano na istniejącej DK11 w pobliżu Kolonia Ciarka, którą nowy ślad omija od strony południowej. Koniec inwestycji zlokalizowano na granicy województwa opolskiego i śląskiego. Trasa projektowanej obwodnicy przecina istniejącą DK11, DW494, linię kolejową 143 oraz rzeki: Stobrawę i Łomnicę.

Kontrakt w zakresie robót budowlanych ww. obwodnicy Olesna realizowany jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Cele projektu budowy odcinka na S11

Głównymi celami projektu są:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,
 • zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową,
 • poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
 • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,
 • odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi,
 • usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „GP” i „S”,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa opolskiego jak również poza granice państwa.

Szczegóły projektu dot. S61

Beneficjent: GDDKiA

Numer i nazwa projektu: POIS.03.01.00-00-0064/21-00 pn. „Budowa drogi ekspresowej S61 odc. w. Podborze – w. Śniadowo”

Całkowita wartość projektu: 618 002 739,09 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 390 000 000,00  PLN

Wartość dofinansowania UE: 331 500 000,00 PLN.

Szczegóły projektu dot. S11

Beneficjent: GDDKiA

Numer i nazwa projektu: POIS.03.01.00-00-0068/21-00 pn. „Budowa drogi ekspresowej S11na odcinku obw. Olesna”

Całkowita wartość projektu: 767 907 229,84 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 483 490 155,74 PLN

Wartość dofinansowania UE: 410 966 632,38 PLN.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top