Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

16 lutego 2022 | Transport Morski i Rzeczny

470 milionów złotych z UE na rozwój infrastruktury śródlądowych dróg wodnych

Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko pozwoli na zmodernizowanie śluz, sterowni, awanportów i innych obiektów hydrotechnicznych na Odrze, w województwie opolskim. Dzięki tym inwestycjom zwiększy się dostępność transportowa oraz poprawią się warunki przewozu pasażerów i towarów na Odrze.

– Z Funduszy Europejskich dofinansowujemy coraz większą liczbę inwestycji pozwalających na wykorzystywanie alternatywnych szlaków komunikacyjnych, jakimi są śródlądowe drogi wodne. Łącznie w Programie Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zostanie przeznaczonych 1,1 miliarda złotych na realizację 12 tego typu projektów. To potężny zastrzyk nowych środków na rzecz rozwoju transportu śródlądowego w Polsce. – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, która uczestniczyła w podpisaniu umów.

19 sierpnia Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach trzy umowy o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 na modernizację i budowę obiektów hydrotechnicznych na stopniach Krapkowice, Januszkowice i Ujście Nysy. Łączna wartość projektów to 552 mln zł z czego 85% zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

zdjecie

– Wszystkie inwestycje, które obecnie realizujemy z Wodami Polskimi są to inwestycje kompleksowe, uwzględniające całościowo gospodarkę wodną również w kontekście przeciwsuszowym i przeciwpowodziowym. – podkreśliła Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Kluczowym założeniem dwóch pierwszych projektów realizowanych na stopniach Krapkowice i Januszkowice jest m.in. zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa warunków przewozu towarów i pasażerów dzięki utrzymaniu parametrów infrastruktury hydrotechnicznej w III klasie drogi wodnej.

– Z punktu widzenia Komisji Europejskiej kluczowe jest takie projektowanie urządzeń hydrotechnicznych, które zapewni możliwość swobodnego przemieszczania się ryb, np. dzięki budowie przepławek. Dbałość o ekosystemy wodne jest elementem ogłoszonej przez Komisję Europejską Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. – dodał Marek Prawda, Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce.

Trzecia inwestycja przyczyni się do dostosowania jazu do postępujących zmian klimatycznych związanych m.in. z prognozowanymi powodziami i suszami, a także do dostosowania infrastruktury do potrzeb zapewnienia sprawnej migracji ryb oraz niespiętrzania wód powodziowych w przekroju stopnia Ujście Nysy i zwiększy bezpieczeństwo czynności związanych z obsługą jazu.

Dzięki realizacji tych inwestycji zwiększy się dostępność transportowa oraz poprawią się warunki świadczenia usług, związanych z przewozem towarów i pasażerów na Odrzańskiej Drodze Wodnej – powiedziała Sylwia Cieślak – Wilk p.o. zastępca dyrektora CUPT.

zdjecie

– W dobie postępujących zmian klimatu, intensywnie podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania suszy z jednej strony i minimalizowania skutków powodzi z drugiej, równie ważne są inwestycje na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych i utrzymanie istniejących obiektów służących transportowi śródlądowemu w pełnej sprawności. Dzięki dofinansowaniu unijnemu potencjał Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku zarządzanym przez Wody Polskie w Gliwicach, zostanie optymalnie wykorzystany, przy wykazaniu pełnej troski i dbałości o środowisko naturalne. – podsumował Marcin Jarzyński, zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Dofinansowane projekty:

„Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów”:

Wartość całkowita projektu: 219 250 000, 00 ZŁ
Wydatki kwalifikowane: 219 070 000, 00 ZŁ
Dofinansowanie UE: 186 209 500, 00

Zakończenie projektu – listopad 2023

„Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”

Wartość całkowita projektu: 171 520 000,00 ZŁ
Wydatki kwalifikowane: 171 454, 912, 02 ZŁ
Dofinansowanie UE: 145 736 675, 21 ZŁ

Zakończenie projektu – listopad 2023

„Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Wartość całkowita projektu: 161 612 010, 90 ZŁ
Wydatki kwalifikowane: 161 533 766, 40 ZŁ
Dofinansowanie UE: 137 303 701, 44 ZŁ

Zakończenie projektu – październik 2023

Beneficjent : Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top